Vilkår for handel på Restart.no

Når du bekrefter et bud på en auksjon, betyr det samtidig at du har akseptert og godkjent gjeldende betingelser.

Vi tar forbehold om skrivefeil og logiske feil på våre sider.

1. Registrering

For å kunne handle hos Restart må du være registrert. Registreringen er gratis, og uten forpliktelser for deg. Ved å fylle ut registreringsskjemaet bekrefter du å ha oppgitt korrekte opplysninger om deg selv eller bedriften. Dersom opplysningene du har avgitt er uriktige eller endrer seg i fremtiden er du forpliktet til å underrette Restart med korrekte opplysninger ved å endre din profil under «Min konto». Ved første gangs registrering vil dine opplysninger bli sendt til manuell verifisering og godkjenning før kontoen aktiveres. Du vil motta en e-post så snart kontoen er aktivert. Opplysningene vil bli lagret på en sikker måte, og vil ikke være tilgjengelige for uvedkommende. Du bestemmer selv brukernavn og passord når du registrerer deg.

Det er kun personer som har fylt 18 år og har rett til å inngå juridisk bindende avtaler som kan handle hos Restart. Innlagt bud er bindende. Falsk ordreinnleggelse eller budgivning vil bli politianmeldt. Forsøk på svindel, dokumentforfalskning og annen kriminell virksomhet vil bli strafferettslig forfulgt.

Det er gratis å registrere seg som kjøper hos Restart.

2. Personvern og databehandling

Ved å akseptere vilkårene hos Restart har du gitt tillatelse til å la Restart benytte dine / selskapets opplysninger etter retningslinjene i vår Personvernerklæring.

3. Auksjonsregler

a) Bindende bud

Alle bud inngitt i alle typer auksjoner er juridisk bindende. Dette innebærer at plasseringen av et bud via din konto hos Restart (foretatt enten av deg eller andre som disponerer din konto) ikke kan tilbakekalles fra auksjonen etter at det er avgitt. Er ditt bud vinnende anses en avtale for inngått mellom deg og selger når auksjonen stenger.

Bud lavere enn reservasjonspris Alle bud er juridisk bindende. Dette gjelder t.o.m. 24 timer etter auksjonens sluttid (klokkeslett). Budgiveren får beskjed innen 24 timer om budet er akseptert. Dersom selger velger å akseptere høyeste bud anses en avtale for inngått mellom deg og selger. Vi vil du få en epost med betalingsopplysninger hvor du har 24 timers betalingsfrist.

b) Avslå bud

Selger har rett til å avslå ethvert vinnerbud.

c) Stenging av auksjoner

Restart forbeholder seg retten til å stenge muligheten for salg på gitte tidspunkter.

d) Stenge ute useriøse brukere

Restart forbeholder seg retten til å utestenge useriøse brukere, slette auksjoner og slette bud.

e) Betaling

Det du har kjøpt hos Restart betales for umiddelbart i nettbanken. Når en auksjon er avsluttet og ditt vinnerbud er registrert, vil du få en bekreftelse fra Restart på e-post som fører deg til betalingsopplysningene du trenger for å gjennomføre betaling i din nettbank.

Dersom nettbetalingen ikke er gjort innen 24 timer fra du fikk beskjed om at du har vunnet auksjonen, anses dette som vesentlig mislighold av inngått avtale i henhold til Restarts vilkår, og kjøpet kan bli hevet/kansellert uten varsel. Ved heving/kansellering plikter budgiver å betale normaltapserstatning på 10% av budsummen, dog minimum 15000,- kr. Alle produkter kjøpt hos Restart SKAL være betalt før overlevering. Når din betaling er registrert hos oss, vil Restart sende ut utleveringsordre til selger.

f) Oppgjørspartner

Restart behandler hele oppgjørsprosessen, bilagene er kontrakten, prospektet samt ordrebekreftelsen du mottok pr epost.

g) Overtakelse

Kjøper bekoste evt utgifter vedrørende utlevering og frakt dersom dette skulle være nødvendig. Dette gjelder også ved evt. kansellering av kjøpet. Når kjøpesummen er registrert betalt hos Restart, plikter budgiver å avtale tid med selger for budgivers overtakelse av objektet, snarest, men senest innen 2 dager ved kjøp av konkursbedrift og senest innen 30 dager ved kjøp av bedrift. Fra avtalt overtakelsestidspunkt, har budgiveren risikoen for objektet, og må således fra dette tidspunktet selv sørge for forsikring eller annet for å forebygge tap.

Alle enheter/objekter skal være hentet senest innen 3 dager. Deretter kan selger kreve å få dekket merkostnader som følge av for sen henting. Dersom objektet ikke er avhentet innen 5 dager anses dette for mislighold av avtalen. Objekter med vinnerbud over NOK 100.000,- ekskl. moms, vil uten varsel bli lagt ut på ny auksjon. Salgssummen ved en ny auksjon skal først dekke selgers og Restarts omkostninger, herunder, men ikke begrenset til, lagring, håndtering, administrasjon og lignende. Overskytende beløp kan evt tilbakeføres til opprinnelig kjøper. Ved unnlatelse av å hente objekter med vinnerbud under NOK 300.000,- ekskl. moms innen den fastsatte fristen, er selger berettiget til å disponere over objektet som det passer ham, herunder, men ikke begrenset til, å skrote det eller legge det ut på ny auksjon. Kjøper som unnlater å avhente objektet har ingen krav overfor hverken selger eller Restart, herunder ingen krav på andel av eventuell ny kjøpesum ved gjensalg.

h) Omkostninger

Restarts kommisjon er inkludert i vinnerbudet, evt tilleggsomkostninger kan legges på dersom det er Restart skjellig grunn for dette.

På objekter fritatt for MVA, tilkommer MVA kun på omkostningene.

i) Merverdiavgift

Priser og bud presenteres eksklusive MVA, da vi kun selger virksomhet og dette er det ikke MVA på ihht loven. MVA. på 25% tilkommer kun der loven evt krever det.

j) Budsamarbeid

Det er ikke tillatt med samarbeid som begrenser konkurransen, jfr konkurranseloven kap. 3 §10.

k) Utropspris

Alle auksjoner har en utropspris. Alle bud som gis etter auksjonsstart må være høyere enn eller lik utropsprisen.

l) Auksjonsstart / -slutt

Alle auksjoner har et starttidspunkt og sluttidspunkt. Budgivning tillates kun i dette tidsrommet. Dersom et bud er mottatt i løpet av de siste fem minuttene av en auksjon, forlenges auksjonen automatisk med fem nye minutter, fra det tidspunkt når budet ble mottatt. Det er selger som bestemmer start- og sluttdato.

m) Budøkning

Alle auksjoner har en definert budøkning (budinkrement). Størrelsen på avgitt bud må alltid være minimum budinkrementet større enn budet man byr over.

4. Restarts rolle

Restart kan ikke bli holdt ansvarlig for oppføringen av eller de virksomhetene som tilbys for salg eller levering av selgeren. Restart har ikke kontroll over, eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, eller lovligheten av produkter som er gjenstand for slike auksjoner. Selger er derimot forpliktet til å levere et produkt i den stand som er beskrevet i auksjonen. Restart er selv ikke part i noen av auksjonene og tilbyr kun de tekniske mulighetene, og en markedsplass, hvor disse auksjonene kan bli gjennomført. Restart forbeholder seg retten til å stenge auksjoner før de avsluttes, til å forlenge auksjoner og til å avlyse eller tilbakekalle beskrivelser hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske grunner for å gjøre dette (inkludert tekniske problemer opplevd av Restart eller en selger eller på internett). I den grad det er praktisk mulig, vil vi gi en rimelig forhåndsadvarsel angående tiltak som nevnt ovenfor, som aktes gjennomført av Restart. Det kan også forekomme tilfeller hvor denne nettjenesten blir utilgjengelig, enten på planlagt eller ikke planlagt grunnlag. Du tilkjennegir at Restart ikke er avtalerettslig (eller på noen annen måte) forpliktet eller behøver å tilby eller gjøre tilgjengelig til deg noen av auksjonene eller andre nettjenester. Ethvert medlem erkjenner at vi har rett til å avlyse enhver auksjon som forekommer oss - basert på informasjon mottatt fra tredjepersoner eller andre medlemmer - å medføre et mislighold av denne avtale. For slike tilfeller vil vi informere både selgeren og under tiden én eller flere budgivende medlemmer om avlysningen av auksjonen.

Restart forbeholder seg retten til å suspendere eller stenge kontoen og til å suspendere eller avslutte enhver auksjon tilknyttet en slik konto til et medlem som misligholder eller som for oss synes å vedvarende eller vesentlig misligholde denne avtale, herunder inkludert avgivelse av falsk registreringsinformasjon eller annen misbruk av markedsplassen Restart. En person som får sin konto suspendert eller avsluttet av Restart kan ikke på nytt registrere seg for bruk av markedsplassen Restart uten vårt forhåndssamtykke. Ved misbruk forbeholder Restart seg retten til å oppbevare data tilknyttet den stengte/suspenderte konto, for intern bruk. Restart gjør oppmerksom på at forsøk på ulovlig aktivitet og misbruk av våre tjenester på www.Restart.no vil kunne bli overlevert til politiet ved straffbare forhold for rettslig oppfølging. Restart gjør oppmerksom på at auksjon på nett av virksomheter/innmatssalg ikke omfattes av angrerettsloven. Det er således ingen angrerett.

5. Ansvar

I den utstrekning dette tillates av norsk lov frafaller du ethvert krav mot Restart, dets representanter og ansatte som måtte oppstå i forbindelse med eller i sammenheng med enhver auksjon, inkludert (men ikke begrenset til) ethvert krav eller forlangende i forbindelse med beskrivelsen av salgsgjenstanden, bud, ikke gjennomførte eller gjennomførte transaksjoner eller produkter tilbudt gjennom eller i forbindelse med enhver auksjon. Restart er ikke ansvarlig for manglende gjennomføring av forpliktelser etter denne avtale, dersom dette skyldes forhold som ligger utenfor Restarts kontroll. Vi er ikke ansvarlige overfor deg eller overfor noen tredjepart for indirekte- eller andre følgeskader eller tap, eller for noe tap av data, profitt, inntekter, utbytte eller omsetning, uavhengig av hvordan skaden eller tapet har oppstått (enten skaden eller tapet skyldes uaktsomhet eller brudd på denne avtale eller har skjedd på annen måte). Du aksepterer at Restart ikke holdes ansvarlig for ethvert krav eller utgift som måtte oppstå som en følge av brudd på denne avtale av deg eller gjennom din Restart-konto.

a) Reklamasjon

Alle produkter selges med den informasjon, beskrivelse og bilder som er oppgitt i den enkelte auksjon. Dersom det oppstår en situasjon hvor kjøper har et legitimt krav i henhold til gjeldende lovgivning er det selgers ansvar å komme til enighet med kjøper om en løsning av tvisten. Dersom oppgitt informasjon om produktet ikke samsvarer med faktiske egenskaper eller tilstand, må selger bli enig med kjøper om en prisreduksjon, eller heving av handelen. Dersom selger ikke kan levere produktet, uansett grunn til dette, fraskriver kjøper seg retten til å gjøre et dekningskjøp. Kjøper har i en sånn situasjon kun krav på tilbakebetaling av budsummen fra selger.

6. Lover og regler

Alle juridiske forhold mellom involverte parter og Restart skal behandles i henhold til norsk lov. Ved enhver tvist oppnevnes Oslo Tingrett som verneting.

7. Annet

For tilfelle der bestemmelser i inneværende avtale skulle vise seg å være ugyldig eller ugjennomførlig grunnet rettslig kjennelse eller dom, skal gjenværende bestemmelser i avtalen fortsatt anses som gyldige og håndhevbare.