Vilkår for salg av bedrift

Formidlingsavtale - avtale om bistand

 1. Oppdragstaker: Restart Norge AS, Munkedamsveien 53B, 0250 OSLO, org nr 923189149
 2. Oppdragsgiver: Ved salg av virksomhet (Innmatssalg): ("Selskapet")
 3. Oppdraget: Det er i dag inngått avtale mellom Oppdragsgiver og Oppdragstaker om å formidle salg av virksomheten i Selskapet ("Innmatssalg")
 4. Utropspris/Prisantydning i prospekt: Avtales i forbindelse med utarbeidelse av Prospekt.
 5. Provisjon: Provisjonen fra Oppdragsgiver til Oppdragstaker er: 5 % av Beregningsgrunnlaget. Minimumsprovisjon: 15.000 kr
 6. Beregningsgrunnlaget for Provisjon Beregningsgrunnlaget for Provisjonen ("Beregningsgrunnlaget") er avtalt kjøpesum for virksomheten (ved Innmatssalg) Retten til provisjon utløses når det foreligger bindende avtale mellom Kjøper og Selger (Oppdragsgiver), normalt Selgers (Oppdragsgivers) aksept av innkommet bud. Oppdragstaker har ingen gjennomføringsrisiko, og retten til provisjon påvirkes således ikke av etterfølgende forhold, herunder eventuelt mislighold i forhold til overtakelse, manglende gjennomføring av kjøpet etc.
 7. Betaling av provisjonen: Provisjonen forfaller til betaling når det foreligger bindende avtale mellom Oppdragsgiver og en kjøper, normalt ved aksept av bud (jf pkt 6). Provisjonen avregnes av innbetalt kjøpesum fra kjøper omgående etter at oppgjøret er på Oppdragstakers konto.
 8. Tillegg til provisjonen: I tillegg til provisjonen betaler oppdragsgiver for følgende tjenester; "Markedspakke" ihht prisliste på infosenter. Annonsene bestilles av Oppdragstaker og skal evt forhåndbetales Oppdragstaker til Oppdragsgiver, evt faktureres.
 9. Visninger: Oppdragstaker kan delta på visninger til en pris på 1.250 kr per gang (eks. Reise).
 10. Reise: Oppdragstaker får dekket reiseutgifter etter statens satser eller faktiske utlegg.
 11. Endringer i prospektet: Etter at prospektet er publisert kan Oppdragstaker på Oppdragsgivers anmodning endre prospektet til en pris av 1.500 kr per gang. Dette omfatter endring av prospekt og alle nettannonser.
 12. Håndteringsgebyr salgsoppgjør: Intet.
 13. Merverdiavgift: All fakturering tillegges merverdiavgift.
 14. Betaling av Salgspakke/Markedspakke: Salgspakke/Markedspakken må være registrert betalt og nødvendig dokumentasjon (regnskap, leiekontrakt og lignende) lagt inn på portalen av Oppdragsgiver før Oppdragstaker iverksetter gjennomføringen og publisering av Oppdraget og prospektet.
 15. Avtalens varighet: Avtalen gjelder fra signering og frem til utløpet av Primærperioden. Primærperioden begynner å løpe når Oppdraget er publisert og varer i 6 måneder deretter. Er salgsobjektet ikke avhendet innenfor standard auksjonstid kan Oppdragsgiver be om forlenges auksjon, Oppdragstaker står fritt til å vurdere hva som er hensiktsmessig å gjøre videre. Innenfor avtaleperioden kan avtalen ikke sies opp av noen av partene.
 16. Eksklusivitet: Oppdragsgiver gir Oppdragstaker en eksklusiv enerett rett til Oppdraget. Skjer overdragelse av virksomheten i avtalens løpetid uten Oppdragstakers medvirkning, har Oppdragstaker likevel krav på provisjon etter denne avtale. Dette gjelder selv om kjøper ikke har vært i kontakt med Oppdragstaker.
 17. Heving: Dersom Oppdragsgiver velger å heve oppdraget i avtalens løpetid uten at dette skyldes vesentlig mislighold på Oppdragstakers side (uberettiget heving), betales 80% av Minimumspris for objektet, dog ikke mindre enn kr 15.000,- Alle påløpte tillegg til provisjonen vil også forfalle til betaling for å dekke alle Oppdragstakers tap. Betaling av minimumsprovisjonen etter dette punkt reduserer ikke Oppdragstakers krav på provisjon.
 18. Salg etter opphør av avtalen: Oppdragstakers krav på provisjon gjelder tilsvarende i 12 måneder etter at avtalen er opphørt dersom salg kommer i stand med noen som Oppdragstaker har forhandlet med eller som på forespørsel har fått opplysninger om Oppdraget fra Oppdragstaker under Oppdragets løpetid. Det er tilstrekkelig at kjøper har fått muntlige opplysninger eller har fått tilsendt prospekt eller annen lignende informasjon om Oppdraget fra Oppdragstaker. Dette omfatter opplysninger per e-post eller fra Oppdragstakers nettsider og lignende. Oppdragstaker har også krav på full provisjon fra Oppdragsgiver dersom Oppdragsgiver har etablert kontakt med kjøper i løpet av avtaleperioden med Oppdragstaker. Dersom oppdraget ikke løses i løpet av avtaletiden kan Oppdragstaker gi Oppdragsgiver en skriftlig oversikt med navn på hvem som omfattes av dette punktet.
 19. Konfidensialitet: Hver av partene plikter å bevare taushet om det de måtte få kjennskap til om den annen parts forretningsforhold eller noen av de ansattes personlige forhold i forbindelse med gjennomføring av denne Avtalen. Oppdragstaker skal ha rett til å benytte Oppdraget som generell referanse og at Oppdragstaker har bistått i Oppdraget. Offentliggjøring utover dette krever samtykke fra Oppdragsgiver.
 20. Salgsplikt: Dersom Auksjonsobjektet som Oppdragsgiver har lagt ut på restart.no oppnår minimumspris eller mer, plikter Oppdragsgiver å selge.
 21. Tilleggstjenester: Oppdragsgivers evt bestilling av tilleggstjenester kan faktureres dersom de ikke er forhåndsbetalt.
 22. Samtykkeerklæring: Oppdragstaker gis fullmakt til å kontakte og innhente opplysninger fra Oppdragsgivers regnskapsfører, revisor og lignende for å kunne danne seg et helhetlig bilde av Oppdragsgivers virksomhet.
 23. Diverse: På Oppdragstakers hjemmeside www.restart.no ligger supplerende opplysninger.
 24. Verneting: Avtalen reguleres av norsk lov. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.

Oslo - Restart Norge AS (Oppdragstaker)

*Stilltiende aksept/avkrysning for aksept fra Oppdragsgiver ved handel på portalen